Telavoice integritets- och personuppgifts-policy

Vi på Telavoice värnar om din personliga integritet och vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter och du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Denna policy avser behandling av personuppgifter som sker genom vår hemsida, i IT-system och underbiträden, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas och dessa finner du längre ned på denna sida.

Vad är cookies och varför vi använder dem?

En cookie är en textfil som består av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. För mer information om Cookies och hur de fungerar hänvisar vi dig till Post och Telestyrelsens hemsida här.

Vi använder cookies i syfte att förbättra upplevelsen av vår webbplats för våra besökare och effektivisera vår kommunikation.

Du kan själv styra användningen av cookies via den ruta som visas första gången du besöker vår hemsida. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Avoice AB, org. nr 559014-9737, adress Drottninggatan 18, 70210 Örebro.

Tjänster på vår hemsida som hanterar cookies och andra personuppgifter

Vi använder primärt SharpSpring för hantering och lagring av personuppgifter. Personlig data består primärt av den information som du väljer att skicka till oss, exempelvis genom ett kontaktformulär eller vid ansökan till en tjänst. Dina kontaktuppgifter kan komma att användas för dela information om våra tjänster eller annan information som vi tror kan vara av intresse för dig. När du har valt att kontakta oss kopplar vi även ditt beteende som besökare på webbplatsen till din personliga information. Du kan läsa mer om cookies specifikt för SharpSpring här.

För att analysera hur webbplatsen används Google Analytics, vars syfte att förbättra användarupplevelsen. Bortsett från IP-adress, är informationen som Google Analytics samlar in mestadels anonyma trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. För att effektivisera vår kommunikation genom sociala medier använder vi Facebook Pixel som även lagrar cookies.

Från vilka andra källor hämtar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna som behandlas inhämtas från dig och har inte sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor. Telavoice samlar också in information som du meddelar oss, till exempel genom återkoppling eller annan interaktion i våra kanaler såsom via e-post eller telefon.

Ändamål och rättslig grund med Telavoice personuppgiftsbehandling

Vi behandlar personuppgifter utifrån tre rättsliga grunder; genom samtycke, intresseavvägning och för att kunna fullgöra våra avtal. Behandlingen är vidare nödvändig för Telavoice berättigade ändamål att kontakta dig samt korrespondera med dig när du kontaktar bolaget via olika kommunikationskanaler såsom via e-post eller telefon.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Telavoice kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Telavoice har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till personuppgifterna.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar. Inga personuppgifter kommer bevaras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka de samlades in.

Personuppgifter som lämnas i en ansökan, intervjuanteckningar och uppgifter från referenser etc. gallras bort när rekryteringsprocessen har avslutats. Telavoice får dock bevara personuppgifterna så länge den arbetssökande har möjlighet att överklaga anställningsbeslut. Gallring av samtliga personuppgifter härrörande till arbetssökande vilka inte erhållit utlyst tjänst gallras inom 30 månader efter avslutad rekryteringsprocess. E-postmeddelanden avseende frågor om arbetsplatsen Telavoice samt övriga frågor gallras inom en månad från avslutat ärende. Ytterligare information om dina rättigheter som registrerad beskrivs nedan.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Du kan när som helst vända dig till Telavoice för att begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas, rätta eventuella felaktiga uppgifter, begära att personuppgifterna raderas, begränsa behandling av personuppgifter och därvid skriftligen begära att uppgifterna inte får användas för ändamål kring direktmarknadsföring invända mot behandling av personuppgifter, eller begära att få flytta personuppgifter (rätten till dataportabilitet). Vid sådan begäran kan Telavoice kontaktas på jonathan.aldenfalk@telavoice.se.

Vi använder primärt SharpSpring för hantering av cookies. Du kan läsa mer om cookies specifikt för SharpSpring här.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Jonathan Aldenfalk, jonathan.aldenfalk@telavoice.se, som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns dock alltid här på webbplatsen.

Senast uppdaterad 2019-03-28.